เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
โครงสร้างพื้นฐาน

ลักษณะทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง          
      พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะเป็นทุ่งนาบริเวณกว้าง มีหมู่บ้านกระจายอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนักการพัฒนาส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านพื้นที่การเกษตรพัฒนาด้านแหล่งน้ำ การคมนาคม และการส่งเสริมพัฒนาที่มีผลต่อการผลิต ซึ่งมีความสอดคล้องกับอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ เพราะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยยึดอาชีพด้านการทำนาเป็นหลัก และจะมีการเกษตรนอกฤดูหรืออาชีพอื่นเป็นอาชีพเสริม การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่ กับ ชุมชนอื่นใกล้เคียงสามารถติดต่อได้สะดวกเพราะมีทางเชื่อมโยงถึงแต่ละชุมชน ส่วนในพื้นที่การเกษตรมีลำเหมืองส่งน้ำจำนวนหลายสายและมีคลองกักเก็บน้ำกระจายอยู่หลายจุด อีกทั้งมีถนนในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตรที่เชื่อมโยงกัน ต้องมีการปรับปรุง พัฒนา อีกมาก ตามแผนพัฒนาตำบลซึ่งมาจากความต้องการของชุมชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ที่ตั้ง     
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เลขที่ 14 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ห่างจากอำเภอ 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 48 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง  ในการเดินทางจากตำบลทุ่งรวงทองถึงจังหวัดพะเยา 

เนื้อที่
ตำบลทุ่งรวงทองมีเนื้อที่โดยประมาณ 40,108 ไร่ (51 ตารางกิโลเมตร)

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำอิงไหลผ่าน พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรมการประมงและการเลี้ยงสัตว์
 
อาณาเขต
-  ทิศเหนือติดต่อกับเขตตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยถือกึ่งกลางลำน้ำอิงตลอดแนว เป็นแนวแบ่งเขต
-  ทิศใต้ติดต่อกับเขตตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยถือตีนเขาโจ้โก้และผ่านกึ่งกลางห้วยม้าตาย ผ่านสันเขาห้วยห้าเป็นแนวแบ่งเขต
-  ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยถือสันเขาห้วยห้า ผ่านกึ่งกลางห้วยบงไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำอิง เป็นแนวแบ่งเขต
-  ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยถือกึ่งกลางลำน้ำร่องแฟนตลอดแนวเป็นแนวแบ่งเขต


เขตการปกครอง
ตำบลทุ่งรวงทอง แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน มีหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ดังนี้

 หมู่ที่         ชื่อหมู่บ้าน       จำนวนประชากร      จำนวนครัวเรือน     เพศชาย    เพศหญิง 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
บ้านห้วยไคร้
บ้านห้วยงิ้ว
บ้านห้วยบง
บ้านร่องแมด
บ้านสันหลวง
บ้านห้วยงิ้วใหม่
บ้านร่องแมดใหม่
บ้านห้วยไคร้ใหม่
บ้านทุ่งรวงทอง
บ้านสันหลวงใหม่
บ้านร่องแมดสันติสุข
บ้านห้วยสารภี
บ้านน้ำริน
1,067
675
394
627
713
633
569
909
362
724
647
384
948
231
136
82
164
207
124
137
189
72
185
134
87
115
541
320
203
320
342
293
286
459
178
351
309
171
425
      526
355
191
307
371
340
283
450
184
373
338
213
523
   รวม           8,652          1,863     4,198     4,454


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-07-26 (7380 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]