เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลทุ่งรวงทองเดิมอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของตำบลลอ ต่อมาประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอจุน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 6 และมาตรา 29 ตั้งเป็นตำบลทุ่งรวงทอง ในท้องที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีเขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน
ระยะต่อมาตำบลทุ่งรวงทองได้มีประชากรจากถิ่นฐานอื่น ย้ายเข้ามาตั้งรากฐานอยู่ในพื้นที่มากขึ้น และได้มีการขยายที่อยู่อาศัยของประชากรแต่ละหมู่บ้านในพื้นอย่างรวดเร็ว อำเภอจึงได้มีการแบ่งแยกการปกครองแต่ละหมู่บ้านออกไป ปัจจุบันตำบลทุ่งรวงทองมีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 13 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขามีแม่น้ำอิงไหลผ่าน พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม การประมงและการเลี้ยงสัตว์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เขตตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยถือกึ่งกลางลำน้ำอิงตลอดแนวเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยถือ ตีนเขาโจ้ด และผ่านกึ่งกลางห้วยม้าตาย ผ่านสันเขาห้วยห้าเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดกับ เขตตำบลนำแวน อำเภอเยงคำ จังหวัดพะเยา โดยถือสันเขาห้วยห้า ผ่านกึ่งกลางห้วยบงไปสิ้นสุดกึ่งกลางลำน้ำอิง เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยถือกึ่งกลางลำน้ำร่องแฟนตลอดแนวเป็นแนวแบ่งเขต
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,329 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,933 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
2.สถานีอนามัยตำบลทุ่งรวงทอง
3.โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
4.โรงเรียนมัธยม 2 แห่ง
5.วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง
6.สถานีตำรวจ (จุดตรวจ) 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-07-26 (6093 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]