เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
กิจกรรม สปสช.

กิจกรรม สปสช. ปีงบประมาณ  2553  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง1. โครงการป้องกันไข้เลือดออก

2. โครงการวันสามวัยใส่ใจสุขภาพ

3.โครงการชุมชนลดเสี่ยงเรื่องอาหารปลอดภัยและลดโรคระบบทางเดินอาหารในงานบุญ
 

4. โครงการการตรวจหาและให้การรักษาโรคหนอนพยาธิในนักเรียนในตำบลทุ่งรวงทอง

5. โครงการจัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์  (กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ /สำหรับ    กลุ่มอายุ 6 ปี - ต่ำกว่า 15  ปี / สำหรับเด็กประถมศึกษา)

   5.1  โครงการหนูน้อยนมแม่

   5.2  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน

6. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาต้านไวรัสและกลไกการดื้อยา

7. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเด็กได้รับผลกระทบและเด็กด้อยโอกาส

8. กิจกรรมอบรมอานามัยเจริญพันธุ์ในกลุมเยาวชนกิจกรรม สปสช. ปีงบประมาณ  2554  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

1.  โครงการโฮงเฮียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

2.  กิจกรรมจัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ (กลุ่ม  อายุ  15  ปี  ขึ้นไป)

     -โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังโดยทีมสุขภาพ

3.  กิจกรรมจัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ (กลุ่ม  อายุ  15  ปี  ขึ้นไป)

     -โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ

4.  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน

     - กิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออก5.  โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ6.  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรสตรีตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน 

     จังหวัดพะเยา7. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กได้รับผลกระทบและผู้ติดเชื้อในตำบล

     ทุ่งรวงทอง

     - กิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น

     - กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวเป้าหมายที่เข้าอบรม

     - กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์กับครูในโรงเรียน

8.  โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่บ้าน

9.  โครกงารศึกษาดูงานการจัดระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรืพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

10.  โครงการสวนผักปลอดสารพิษตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา

11.  โครงการวันสี่วัยใส่ใจสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง

 กิจกรรม สปสช. ปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

      1.โครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรกในเด็กปฐมวัยตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

      2.โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

       3.โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังโดยทีมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง

       4.โครงการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพประชาชนตำบลทุ่งรวงทอง

       5.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2555

        6.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการพัฒนาศักยภาพทีมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2555

        7.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในกกลุ่มอาชีพ แม่บ้านและวัยทำงานตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จัหงวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2555

        8.โครงการลดการจัดเลี้ยงสุรา ลดการใช้สารปรุงรสในงานบุญ และส่งเสริมการบริโภคผักพื้นบ้านปลอดสารพิษตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2555

        9.โครงการวันสี่วัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

        10.โครงการโฮงเฮียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง ปี 2 ประจำปีงบประมาณ 2555

        11. ขอรับการสนับสนุนโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม สปสช.  ปีงบประมาณ  2556 ของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง         1.โครงการจัดการดูแลตนเองผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  ปี 2556  ตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา

          2.  โครงการครอบครัวผูกพันธ์เตรียมรับขวัญลูกน้อยตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  ปีงบประมาณ  2556

          3.  โครงการอบรมการนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพ(แพทย์ทางเลือก)  ตำบลทุ่งรวงทอง  อำภอจุน  จังหวัดพะเยา  ปีงบประมาณ 2556

          4.  โครงการพัฒนาศักยภาพทีมงานป้องกันและควบคุมโรค  และการป้องกันโรคติดต่อตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  ปีงบประมาณ  2556

          5.  โครงการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพประชาชนตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  ปีงบประมาณ  2556

          6.โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  ปีงบประมาณ  2556

          7.  โครงการ"คนต้นแบบ  ลด ละเลิกอบายมุข"  ตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา

          8.  โครงการศึกษาดูงานการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา

          9.  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มแม่บ้านและวัยทำงาน  เรียนรู้เมนูเพื่อสุขภาพ  ตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา   ในปีงบประมาณ 2556 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและส่งเสริมการออกกำลังกาย)

         10.  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มแม่บ้นและวัยทำงาน  เรียนรู้เมนูเพื่อสุขภาพ  ตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  พะเยา  ในปีงบประมาณ 2556  (กิจกรรมเวทีรวมพลรักสุขภาพ)

         11.  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มผู้สุงอายุตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา ปี 2556 (กิจกรรมการแสดงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ)

         12.  โครงการทุ่งรวงทองรวมพลังชุมชน  รักสุขภาพ(กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ)

         13.  โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ  กลุ่มผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา (อบรมแกนนำผู้สูงอายุ)

         14.  โครงการชุมชนเยี่ยมบ้านผุ้ป่วยดรคเรื้อรังโดยทีมงาน อพม.,อสม.  ตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา

 
หนังสือประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ

         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


1.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  ที่ พย 71801/ว 082  ลงวันที่  9  เมษายน  2553

2.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการโฮงเฮียนผู้สูงอายุตำบล

   ทุ่งรวงทอง  ที่ พย 71801/020  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2553


3.ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการโฮงเฮียนผู้สูงอายุตำบล

   ทุ่งรวงทอง  ที่ พย 71801/ ว 019  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2554


4.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการโฮงเฮียนผู้สูงอายุตำบล

   ทุ่งรวงทอง  ที่ พย 71801 / ว024  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2554

5.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการโฮงเฮียนผู้สูงอายุตำบล

   ทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 1  ที่ พย 71801/ ว 026  ลงวันที่  8  มีนาคม  2554


6.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการสวนผักปลอดสารพิษ"

   ที่ พย 71801/ ว 108  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2554
สาสน์สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง 

1. ฉบับที่  1ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง

1.ประชาสัมพันธ์กองทุน

2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน

3.ประสัมพันธ์นวัตกรรมกองทุน ฉบับที่ 1 (คนตรีบำบัด)

4.ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมกองทุน ฉบับที่ 2 (หัวเราะบำบัด)


5. ประสัมพันธ์นวัตกรรมกองทุน  ฉบับที่ 3 (การบริหารนิ้วมือและร่างกาย)

6. ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมกองทุน (การใช้สมุนไรมะกรูด) (กำจัดลูกน้ำยุงลาย)

7. ประชาสัมพันธ์นวัตกรรม การใช้ของใช้ในชีวิตประจำวัน (กำจัดยุง)หนังสือส่ง กิจกรรม สปสช. ปี งบประมาณ 2555


1. ที่ พย0305/ว.001  เรื่องเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2554 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

2. ที่ พย.0305/ว.001 เรื่องเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2555

3.ที่ พย.0305/ว.002 เรื่องเชิญประชุม  ครั้งที่ 2/2555

4.ที่ พย.0305/ว.003 เรื่องเชิญประชุม ครั้งที่ 3/2555

5.ที่ พย.0305/ว.004 แจ้งการขอรับเงินสนับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ 2555

6.ที่ พย.0305/ว.005 เรื่องเชิญประชุม ครั้งที่ 4/2555

7.ที่ พย.0305/ว.006 เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ

8.ที่ พย.0305/ว.007 เรื่องเชิญประชุม ครั้งที่ 5/2555

9.ที่ พย.0305/ว.008 เรื่องให้จัดทำแผนงานกองทุนฯ ปี 2556

10.ที่ พย.0305/ว.009 เรื่องเชิญประชุม ครั้งที่ 6/2555

11.ที่ พย.0305/ว.010 เรื่องเชิญประชุม ครั้งที่ 7/2555

12.ที่ พย.0305/ว.011 เรื่องเชิญต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานเทศบาลสันป่าเปา

     อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


13.ที่พย.0305/ว012  เรื่องประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการออกติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

      ******************************

                    กิจกรรมกองทุนฯ สปสช. ประจำปีงปบระมาณ  2557 ของเทศบาลตำทุ่งรวงทอง

       ***********************************************************

1.โครงการคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพโรคเมตาบอลิกประชาชนกลุ่ม  15  ปี ขึ้นไป

2.โครงการเยี่ยมผุ้ป่วยเรื้อรังโดยทีมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง

3.โครงการอบรมแนวปฏิบัตินวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

4.โครงการโรคไข้เลือดออกและพัฒนาศักยภาพทีมงานป้องกันและควบคุมโรค

5.โครงการครอบครัวไทยต้านภัยยาเสพติด

6.โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

8.โครงการทุ่งรวงทองรวมพลังชุมชนรักสุขภาพปี 2

9. โครงการชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

10.โครงการประสานใจเพือ่พลานามัยผู้สูงอายุ

11.โครงการแม่บ้านยุคใหม่ใส่ใจอาหารปลอดภัยในงานบุญ

12.โครงการศึกษาดูงานการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  ประจำปี 2557
สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-03-29 (10817 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]