เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
แผนพัฒนา3 ปี

          ลักษณะของแผนพัฒนาสามปีแผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้ กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

 2.       วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1)เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลได้อย่างมีทิศทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจน  โดยสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
2)เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบล
3)เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างถูกต้อง
4)เพื่อให้เป็นกลไกในการประสานงานในการวางแผนระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ
5)เพื่อให้เป็นแนวทางในการกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาระหว่างตำบลกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ
6)เพื่อสร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
7)เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน
8)เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.     ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
                 
1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธะกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
               
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
               
3)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
               
4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป


[
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... ]

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-08-05 (4288 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]