เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
แผนยุทธศาสตร์

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

                การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

                การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้  เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น

2 . วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

                1)  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                2)  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

                3)  เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างถูกต้อง  และครอบคลุมทุกด้าน

                4)  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบล

                5)  เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน

                6)  เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงานโครงการ  ในชุมชนอย่างมีทิศทาง

                7)  เพื่อให้การพัฒนาของชุมชน  หมู่บ้าน  ในตำบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ

                   แผนพัฒนาในทุกระดับ

                8)  เพื่อกำหนดแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                9)  เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ

                10)  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล3.  ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

                ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล  นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

                ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา  ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น

                ขั้นตอนที่  4  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ  ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

[
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.... ]

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-08-05 (3952 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]