เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

คำขวัญของตำบลทุ่งรวงทอง
“พระธาตุม่อนหินขาวเป็นสง่า น้ำพริกข่ารสดี 
ประเพณีงดงาม  ลือนามข้าวหอมมะลิ”เว็บไซด์  http://www.thungruangthong.go.th  ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางการบริการข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่าง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานขององค์กร หน่วยชุมชน เครือข่ายชุมชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจช่วยกันสร้างพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความมั่นคงและความเจริญเติบโตของประเทศชาติต่อไป

มีเรื่องร้องเรียน หรือ แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แจ้ง
ตู้ ปณ.4 เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งรวงทอง
อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทรศัพท์ 054-447111 - 222 

เทศบาลตำบลทุ่งรวงทองกำหนดการจ่าย
เบี้ยยังชีพ  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 

ภายในวันที่  10 ของเดือน  ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์
     และวันหยุดราชการ 
หมายเหตุ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ  คนพิการ
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทองรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(เกิดก่อน  1  ตุลาคม 2498)
  และผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2557


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

....oscc....
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม แจ้ง
1300
ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  และคนพิการ


แบบภาษีแบบชำระภาษีและการชำระภาษีประจำปี

  

ภาพกิจกรรม

   
  
                                                      
                      รวมภาพกิจกรรม ประจำปี  

...รวมภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2556...
 -กิจกรรมกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2556

- กิจกรรมพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯทรงพระราชทานเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่ราษฎรในเขตตำบลทุ่งรวงทอง
- โครงการทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม  โดยเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจุน
การอบรมเก็บข้อมูลในพื้นที่และกำหนดแผนการเก็บข้อมูลตำบลโครงการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลทุ่งรวงทอง(TCNAP)
 - โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. เนื่องในวันสถาปนา อปพร.ของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง 
 - ประเพณีสรงน้ำระธาตุม่อนหินขาว เทศบาลตำบลทุ่งรวงทองประจำปี 2556
 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยไฟป่าและหมอกควันของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ประจำปีงบประมาณ 2556
- โครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตยตำบลทุ่งรวงทอง
- โครงการทุ่งรวงทองรวมใจสานสายใยครอบครัวล้อมรั้วด้วยรัก

- โครงการอบรมเยาวชน"รู้ทันภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง" ปีงบประมาณ 2556
-โครงการบวชป่าเฉลิมพระเกียรติของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ประจำปีงบประมาณ 2556
- โครงการ  คนต้นแบบ ลดละเลิก อบายมุข งดเหล้าเข้าพรรษา เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ปีงบประมาณ 2556
- โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กอนุบาล  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน      จังหวัดพะเยา  ปีงบประมาณ 2556
- โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2556

- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มแม่บ้านและวัยทำงานเรียนรู้เมนูเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556
- โครงการศึกษาดูงานการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2556
- โครงการทุ่งรวงทองรวมพลังชุมชนรักสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556
- โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ปีงบประมาณ 2556
- โครงการอบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ( ครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ 2556
- โครงการอบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ(ครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ 2556

- โครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดพะเยา
-...รวมภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2557....
- โครงการลดขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผุ้พิการสัญจร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- โครงการประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- โครงการประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ประจำปีงบประมาณ 2557
-  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว)ประจำปีงบประมาณ 2557
-  โครงการจัดงานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานสืบสานไทลื้อบ้านร่องแมด  หมู่ที่  4  ประจำปีงบประมาณ  2557
-   โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำตำบล  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ปีงบประมาณ  2557
 -  โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและต้านยาเสพติด  ประจำปี 2557
-  โครงการประเพรีแห่แคร่  ประจำปีงบประมาณ 2557
-  โครงการเปิดโลกกว้างการศึกษา  สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  "สืบฮีตโตยฮอย  ผญ๋าปื้นบ้านล้านนา  สู่อาเซียน"

-  โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประจำปีงบประมาณ  2577
-  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  ประจำปีงบประมาณ 2557

-โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2557

- โครงการประสานใจเพื่อพลานามัยผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2557
-  โครงการขยะพอเพียงเลี้ยงชุมชน"กิจกรรมอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการ"  ประจำปีงบประมาณ  2557
-โครงการแม่บ้นยุคใหม่ใส่ใจอาหารปลอดภัยในงานบุญ  ประจำปีงบประมาณ 2557
- ประเพณีสืบชะตา  หมู่ที่ 5,หมู่ที่10  ตำบลทุ่งรวงทอง  ปีงบประมาณ 2557
-  โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา  ตำบลทุ่งรวงทอง  ปีงปบะรมาณ 2557
-  โครงการบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม  ปีงบประมาณ  2557
-  โครงการบวชป่าลดภาวะโลกร้อน(เฉลิมพระเกียรติ)  ประจำปีงบประมาณ 2557
-  โครงการลดขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผุ้พิการสัญจร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-เยี่ยมบ้านผุ้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้  ประจำปีงบประมาณ 2557


ข่าวประกาศ
  18-12-2014   ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิก... (7 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  21-11-2014   ประกาศ เรื่องงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงา... (22 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  21-11-2014   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองเรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จ... (24 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  28-10-2014   ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ... (25 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  16-10-2014   ประกาศงานสอบราคาจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองจะดำเนิ... (28 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  15-09-2014   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้... (41 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  09-09-2014   ประกาศงานสอบราคาจ้าง ทต.ทุ่งรวงทอง โครงการก่อสร้า... (55 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  28-08-2014   งานสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่8,โครงการก... (62 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  25-08-2014   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ... (49 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  28-07-2014   ประกาศงานสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 1,... (72 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  15-07-2014   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองเรื่องสรุปผลการจัดซื้อ/จ... (74 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  24-06-2014   ประกาศงานสอบราคาจ้างลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หม... (97 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  12-06-2014   ปรกาศสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.... (85 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  21-05-2014   ประกาศงานสอบราคาจ้างดำเนินงานแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลท... (82 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  14-05-2014   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน... (130 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  06-05-2014   ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษ... (130 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  23-04-2014   ประกาศงานสอบราคาจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอ... (99 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  06-03-2014   ที่ พย 71802/ ว.035 เรื่อง ส่งสรุปผลการจัดซื้อ/จ... (111 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  06-03-2014   ที่ พย.71802/124 เรื่องส่งสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้า... (111 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  06-03-2014   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษ... (116 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  

หน้า:

[ สรุปข่าว ] [ ค้นข่าว ] [ หัวข้อข่าว ] [ อ่านข่าวทั้งหมด ]

เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

  • กระทู้ทั้งหมด
  • ประชาสัมพันธ์
  • ร้องเรียน
  • สารจากนายก อบต.

ที่ชื่อกระทู้ผู้ตั้งตอบอ่านตอบล่าสุด
กระทู้ 5 | กระทู้และตอบ 5 | เข้าชม 25763 | ตอบ 0 | สมาชิก  48
อ่านกระทู้หมวดนี้/ตั้งกระทู้ใหม่ | กระทู้ยังไม่มีคำตอบ | ค้นหา | ข้อมูลส่วนตัว | เข้า/ออกจากระบบ


ที่ชื่อกระทู้ผู้ตั้งตอบอ่านตอบล่าสุด
กระทู้ 5 | กระทู้และตอบ 5 | เข้าชม 25763 | ตอบ 0 | สมาชิก  48
อ่านกระทู้หมวดนี้/ตั้งกระทู้ใหม่ | กระทู้ยังไม่มีคำตอบ | ค้นหา | ข้อมูลส่วนตัว | เข้า/ออกจากระบบ


ฝากข้อความ

ข้อความทั้งหมด   
 

ข่าวจากหน่วยงานราชการ


คุยกับนายก

ว่าที่ร้อยเอกไกร  คำวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง
คุยกับนายก
แจ้งเรื่องร้องเรียน
สารจากนายก
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง


นายทัดชัย  วรินทร์รักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
ปฏิทิน/นาฬิกา
ธันวาคม 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
หน่วยงานภายในจังหวัด
 
· เทศบาลเมืองดอกคำใต้
· เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
· เทศบาลตำบลห้วยลาน
อำเภอเชียงคำ
·
เทศบาลตำบลเชียงคำ
· เทศบาลตำบลบ้านทราย
· เทศบาลตำบลฝายกวาง
· องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
· องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
· องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
อำเภอจุน
·
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
· เทศบาลตำบลหงส์หิน
· เทศบาลตำบลจุน
· เทศบาลตำบลลอ
อำเภอแม่ใจ
·
 เทศบาลตำบลแม่ใจ
· เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
อำเภอปง
·
เทศบาลตำบลปง
· เทศบาลตำบลงิม
· องค์การบริหารส่วนตำบลออย
อำเภอเชียงม่วน
·
เทศบาลตำบลเชียงม่วน
อำเภอภูซาง
·
เทศบาลตำบลสบบง
หน่วยงานรัฐบาล

ลิงค์ดีดี
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
บันเทิง / เอนเตอร์เทน
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
 
หน่วยงานของรัฐ